Kontakt
Kontakt

Juridisk policy

Denna hemsida har utformats av Silentia AB i syfte att tillhandahålla allmän information om vår verksamhet. Silentia äger och sköter hemsidan. Vi förbehåller oss rätten att när som helst och utan föregående information, ändra och göra tillägg till hemsidan. Om något av villkoren i denna Juridiska policy visar sig vara olagliga, ogiltiga eller inte möjliga att verkställa, ska giltigheten och verkställigheten av de återstående villkoren inte på något sätt påverkas eller försämras därigenom.

Rättigheter

Samtliga rättigheter till innehållet på vår webbplats är förbehållet Silentia med ensamrätt och upphovsrättsskyddat av världsomspännande upphovsrättslagar och fördragsbestämmelser. Inget material från denna webbplats får kopieras, reproduceras, postas eller distribueras, med undantag av att man kan nedladda en kopia för personligt, icke-kommersiellt bruk

Ansvar

Informationen på silentiascreen.com är utlagd i god tro med tillbörlig kontroll och omsorg. Vi lämnar dock ingen garanti för att felaktigheter inte kan förekomma. Silentia friskriver sig från ansvar, så långt tillämplig lag medger, för skador av något slag som kan ha uppstått i samband med användning av informationen på webbplatsen. Svensk lag ska vara tillämplig på webbplatsen.

Länkar

I de fall det förekommer länkar till andra webbplatser är dessa avsedda som vägledning för besökarna. Silentia lämnar ingen garanti för innehållet på dessa sidor eller något av innehållet, produkterna eller tjänsterna som där erbjuds.

Jurisdiktion

Webbplatsen administreras av Silentia från dess svenska kontor. Om du besöker denna webbplats från platser utanför Sverige är du ansvarig för att följa alla lokala lagar. Dessa villkor och juridiska policy styrs av svensk lag utan att det påverkar någon lagkonflikt.